Text Rondo to 69622 to Vote Rondo to NBA Allstar 2016

857538_449232278603013_2016243931338647877_o